Regulamin zawodów RTC na sezon 2013

V zawodach udział brać mogą:

Kierowca od 18tego roku życia z prawem jazdy kategorii  „B”okazanym najpóźniej podczas odbioru administracyjnego.  W zawodach może brać udział również kierowca nie posiadający prawa jazdy lub młodszy niż 18lat ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Podział na klasy:

- auta seryjne … ST

- auta wyczynowe … E

- auta historyczne … H

- formuły … F

Do poszczególnych zawodów jednym samochodem może zgłosić się maksymalnie czterech kierowców.

W samochodzie biorącym udział w zawodach nie jest wymagany pilot jeśli jednak będzie musi mieć minimalnie 16lat, pilot młodszy musi mieć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

Nagrody i puchary

W każdych z rozegranych zawodach wyróżnione będą trzy pierwsze miejsca.

Na koniec sezonu wyróżnieni będą trzej pierwsi zawodnicy (warunkiem jest wzięcie udziału w minimum trzech zawodach podczas jednego sezonu).

Jeśli klasa będzie słabo obsadzona organizator może zawodnika przydzielić do najbliższej klasy sąsiedniej.

Punkty za osiągnięte miejsce

1 ---  20 pkt

2 ---  15 pkt

3 ---  12 pkt

4 ---  10 pkt

5 ---  8 pkt

6 ---  6 pkt

7 ---  4 pkt

8 ---  3 pkt

9 ---  2 pkt

10 --- 1pkt

Start do OS

Czas startu dla każdego zawodnika będzie wywieszony na właściwej tablicy ogłoszeń. Zawodnik jest zobowiązany stawić się w określonym dla niego czasie stawić się w na Punkcie Kontroli Czasu (PKC).

Przykład:  zawodnik nr 00, czas wjazdu 9:00:30 … w czasie od 9:00:01 – 9:00:59 zawodnik musi bezwzględnie stawić się w strefie startu do Odcinka Specjalnego (OS). Jeśli stawi się o godz. 9:01:00 będzie to traktowane jako spóźnienie i zawodnik podlegać będzie każe 10sekund doliczanych do danego przejazdu. Zawodnik może spóźnić się maksymalnie 2minuty od czasu dla niego wyznaczonego.

Jeśli odcinek zostanie wstrzymany (blokada drogi, wypadek) w strefie startu może znajdować się maksymalnie 15 samochodów.

Na tablicy ogłoszeń wywieszony będzie czas opóźnienia startu do OS, czas ten zawodnik powinien doliczyć sobie do czasu pierwotnego wcześniej mu przydzielonego.

W strefie startu zawodnik oraz pilot muszą być już zapięci w pasy bezpieczeństwa i muszą mieć pozakładane i pozapinane kaski ochronne głowy.

Podjazd do startu odbyć się może tylko na podstawie polecenia osoby odpowiedzialniej za start do OS. Osoba odpowiedzialna za start do OS wezwie zawodnika na start i ustawi jego auta na linii startu około 30cm przed fotocelą.

Osoba odpowiedzialna za start do OS wskaże najpierw 15 sekund do startu, potem 10sek oraz 5sekund następnie wskaże zegar główny. Zawodnik startuje w momencie gdy na zegarze głównym wskazówka minutowa wskaże pełną lub pół minuty.

W strefie startu kierowca musi podporządkować się tylko i wyłącznie osobie odpowiedzialnej za start do OS … start wcześniejszy będzie karany do wykluczenia włącznie.

Odcinek specjalny oznakowany będzie dwoma kolorami flag ostrzegawczych.

Flaga żółta – zawodnik, któremu pokazana zostanie flaga w kolorze żółtym musi zakończyć OS ale w ograniczonej prędkości, po czym samochód powinien zaparkować w strefie serwisowej. Jak najszybciej po takiej sytuacji zawodnik musi się do organizatora z opisaną w książce drogowej sytuacją.  Organizator na tej podstawie w miarę możliwości nakaże powtórzenie OS lub nada czas poprzedniego przejazdu.

Flaga czerwona – zawodnik, któremu pokazana zostanie flaga w kolorze czerwonym bez względnie musi zatrzymać auto w miejscu pokazania z uwzględnieniem w miarę bezpiecznego i umożliwiającego przejazd służb typu Straż Pożarna czy Karetka Pogotowia. Jeśli będzie w stanie musi udzielić pomocy poszkodowanej załodze do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Po opisanej sytuacji zawodnik pomału misi udać  się swoim samochodem w kierunku mety i odstawić auto do strefy serwisowej. Opisać sytuację w książce drogowej. Na tej podstawie organizator w miarę możliwości nakaże powtórzenie OS ewentualnie nada czas poprzedniego OS.

Wycofanie z zawodów

Zawodnik który zamierza wycofać się z zawodów jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić o tym organizatora osobiście lub telefonicznie (numer telefonu dostępny będzie na tablicy ogłoszeń).

Zawodnik, który umyślnie zwalnia na trasie lub zjedzie z trasy i powróci na nią w miejscu innym jak zjechał zostanie ukarany karą 10sekund  za skracanie trasy. Przedwczesny start do OS także będzie karany 10sekundami doliczanymi do czasu danego OS.

Jakakolwiek jazda w przeciwnym kierunku danego OS będzie uważana za znaczne naruszenie regulaminu zawodów.

Podczas trwania zawodów zawodnik pod żadnym pozorem nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Jeśli zawodnik naruszy regulamin niewłaściwym zachowaniem oraz będzie poruszał się poza OS w niebezpieczny sposób może zostać ukarany przez organizatora wykluczeniem, karą pieniężną oraz nie dopuszczeniem do następnych zawodów.

Kary

Jeśli zawodnik nie ukończy OS z powodu zablokowania lub gdy dogoni innego  zawodnika i nie będzie miał możliwości jego wyprzedzenia  nadany mu będzie czas neutralny (najczęściej czas poprzedniego OS) wyliczony przez osobę odpowiedzialną za pomiar czasu.

Spóźnienie za wjazd na PKC będzie karane 10sekundami.

Jeśli zawodnik przekroczy czas spóźnienia wjazdu na PKC 2minuty nie będzie dopuszczony do startu.

Za nieprzejechany OS nadany będzie czas średni czas z dotychczas przejechanych prób plus jedna minuta karna. To samo dotyczy próby której zawodnik nie ukończy.

Przy nieukończeniu OS zawodnik jest zobowiązany tak ustawić pojazd aby było to bezpieczne dla niego i innych uczestników zawodów. Zobowiązany jest również do powiadomienia dyrektora imprezy o przyczynie i skali uszkodzenia pojazdu. W bezpiecznym miejscu może dokonać naprawy ale pod żadnym pozorem nie może samodzielnie powrócić na trasę i kontynuować jazdę. Na trasę może powrócić tylko i wyłącznie po kontakcie z dyrektorem zawodów i otrzymaniu na to pozwolenia. Samochód powinien być wtedy doprowadzony do strefy serwisowej.  Wjazd na trasę OS po naprawie pojazdu bez uzgodnieniu tego z dyrektorem zawodów będzie uważana za znaczne naruszenie regulaminu.

Strefa serwisowa

Maksymalna prędkość w strefie serwisowej i jej okolicy to 20km/h.

Załoga/zawodnik odpowiada za utrzymanie czystości w swojej strefie serwisowej oraz odpowiada za zachowanie pozostałych osób swojego zespołu oraz swoich gości.

Obowiązuje płachta ochronna pod samochód o rozmiarach minimum 2x4m (niedziurawa i nieuszkodzona).

Cały zespół jest zobowiązany podporządkować się poleceniom osób organizatora.

Obowiązki kierowcy/załogi

W strefie startu jak i w czasie trwania OS załoga ma obowiązek:

- posiadać na głowie kask ochronny (może być motocyklowy oraz rajdowy również z wygasłą homologacją). Kask podlega kontroli podczas Badania Kontrolnego.

-posiadać zapięte pasy bezpieczeństwa (seryjne dla danego samochodu lub wyczynowe również z wygasłą homologacją).

-zamknąć wszystkie szyby 20sekund przed startem do OS. Dotyczy również okna dachowego „szyberdachu”.

-załoga zobowiązana jest do używania podczas OS odzieży pełnej zakrywającej całe ciało tj. długi rękaw jak i nogawki oraz pełne obuwie.

Żaden z członków załogi nie może znajdować się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających !!! Będzie to często kontrolowane !!! Po stwierdzeniu wpływu alkoholu oraz innych środków odurzających zawodnik/załoga będzie natychmiast wykluczona z zawodów!

ZGŁOSZENIA

Odbiór administracyjny oraz badanie techniczne odbywać się będą w dniu zawodów. Zgłoszenie wcześniej drogą internetową. Możliwe będzie zgłoszenie w dniu zawodów ale tylko pod warunkiem uzgodnienia tego z organizatorem zawodów.

Zapoznanie

Zawodnik może przystąpić do zapoznania z trasą tylko po odbiorze administracyjnym i badaniu technicznym. Do zapoznania musi użyć samochodu przeznaczonego do zapoznania z trasą i prędkością max 50km/h.

Zasady zapoznania z trasą

Zawodnik zobowiązany jest podczas zapoznania z trasą do jazdy za samochodem organizatora z prędkością max 50km/h. Kierowca nie może celowo zwalniać podczas zapoznania opóźniać przejazdu celem uzyskania potem większej prędkości niż nakazane max 50km/h.  Jeśli zawodnik podczas zapoznania z trasą doprowadzi do kolizji/wypadku będzie podlegał karze nałożonej przez dyrektora imprezy zgodnie z rozmiarem szkody.

Na terenie strefy serwisowej przeprowadzona będzie przed zawodami ODPRWA ZAWODNIKÓW, przy współpracy z Czeską Policją i Służbami Ratownictwa Drogowego.

Numery startowe

Organizator przydzieli zawodnikowi numer startowy (dwie sztuki) podczas odbioru administracyjnego, które zawodnik będzie musiał nakleić  na boczne tylne szyby pojazdu, jeśli będzie to niemożliwe organizator wyznaczy inne miejsce na pojeździe. Numery startowe muszę być naklejone na pojazd przed badaniem technicznym i muszą być na pojeździe przyklejone przez cały czas trwania zawodów. W przypadku utraty numeru startowego zawodnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu organizatorowi zawodów.

WPISOWE

Informacja o wysokości wpisowego i czasie jego wpłaty będzie widoczna na stronach organizatora przed każdymi zawodami.

Jeśli dana załoga zgłosi wycofanie po wpłaceniu wpisowego lub nie wystartuje do pierwszego OS przysługuje jej zwrot wpisowego w całości minus stawka ubezpieczenie 400kc.

ODCINEK DOJAZDOWY

Po odbyciu OS samochodu pojadą odcinkiem dojazdowym po drodze otwartej stąd wymagane jest aby posiadały komplet dokumentów tj. aktualną rejestrację, badanie techniczne oraz ubezpieczenie. Dojazdówka wyglądać będzie podobnie jak na innych tego typu zawodach. Na odcinku dojazdowym możliwa jest kontrola prędkości przeprowadzana przez Policję więc należy poruszać się zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego.

Pojazdy, które nie posiadają rejestracji po ustaleniu z organizatorem na start wracać będą w inny sposób (przeważnie po trasie OS).

Opracował dnia 01.01.2013                       Martin Kucera RTC

PRZEPISY SZCZEGÓLNE NA SEZON 2013 RTC

Przelicznik dla samochodów z turbosprężarką – pojemność x 1,6

Klasy według pojemności silnika w cm3

Samochody seryjne i tuningowe

ST – 1200

ST – 1400

ST – 1600

ST – 2000

ST + 2000

Samochody wyczynowe

E1 – 1200

E1 – 1400

E1 – 1600

E1 – 2000

E1 + 2000

Samochody historyczne

H – 1200

H – 1400

H – 1600

H – 2000

H + 2000

Monoposty

F

Ustalenie klas dotyczy zawodów na torach w Vysokim Mycie i na Czechringu.

ST – samochody seryjne i tubingowe

Karoseria

Karoseria musi być zachowana w oryginale, nie może być odelżona czy w jakikolwiek sposób przerobiona. Nie może być złożona/wyprodukowana z innego materiału niż fabryczny. Elementy z karbonu są zabronione. Elementy takie jak drzwi, maski, klapy, wzmocnienia karoserii czy podłoga nie mogą być przerobione ani odelżone. Szyby również muszą zostać oryginalne/seryjne. Zabranie się montaż szyb z tworzywa sztucznego (np. poliwęglanu). Oświetlenie przednie i tylne tylko musi być sprawne. Dodatkowe oświetlenie jest dozwolone.

Wnętrze pojazdu

Wnętrze pojazdu musi pozostać w oryginale z wyjątkiem możliwości usunięcia koła zapasowego, dywaników, radia, popielniczki oraz elementów wyposażenia dodatkowego.

Klatka bezpieczeństwa (nie musi spełniać wymogów zawartych w załączniku „J”) jest zalecana. Mechanizmy odpowiedzialne za otwieranie szyb muszą być sprawne. Żadne elementy wzmacniające konstrukcję drzwi nie mogą być usunięte ani modyfikowane.  Tapicerka drzwi i podsufitka musi zostać oryginalna z wyjątkiem niewielkich ubytków umożliwiających montaż klatki bezpieczeństwa. Zaleca się montaż siatki zabezpieczającej szyby boczne kierowcy i pilota.

Fotele przednie muszą zostać oryginalne. Montaż foteli sportowych (również z utraconą homologacją) powinno odbyć się na podstawie elementów foteli seryjnych w sposób pewny i solidny. Fotele tylne mogą zostać zdemontowane.

Zaleca się posiadanie wyłącznika prądu oraz gaśnicy o pojemności 1kg. Gaśnica musi być solidnie zamontowana. Montaż we wnętrzu pojazdu jakichkolwiek przewodów dodatkowych tj. paliwowych czy hamulcowych jest zakazana. Deska rozdzielcza musi być oryginalna, jest jedynie możliwość  demontażu z niej elementów wyposażenia dodatkowego.

Podwozie

Zawieszenie w całości jeśli chodzi o materiał musi pozostać seryjne. Mocowanie do karoserii również musi pozostać seryjne.  Amortyzatory mogą być wymienione na sportowe ale bez możliwości regulacji. Kształt oraz zamocowanie  stabilizatora musi odpowiadać oryginałowi, możliwa jest dowolna jego średnica.

Opony i felgi

Dopuszczone są dowolne opony jednak muszą posiadać znak homologacji drogowej „E”. Dystanse pod felgi są dozwolone. Zewnętrzna krawędź kół nie może wystawać więcej jak 15mm poza obrys karoserii samochodu. Rozmiar kół nie może odbiegać więcej jak 2” (średnica) w dół i w górę od kół seryjnych. Szerokość opon jest dowolna.

Hamulce

Dopuszczony jest montaż hamulców sportowych jednak przeznaczonych tylko do danego modelu samochodu. Montaż hamulców innych oraz przeróbka fabrycznych jest  kategorycznie zabroniona.

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy misi pozostać w pełni seryjny bez żadnych przeróbek.

Silnik i skrzynia biegów

Wymiana silnika z zachowaniem:

- silnik seryjny może zostać zastąpiony tylko silnikiem innym ale tej samej marki, tego samego producenta.

Przykład:

Skoda 1000 – 130Rapid

Favorit – 1.4 8v przy zachowaniu seryjnego układu zasilania

Felicja – 1,3  - Felicja 1,6

Octavia 1,6 – Octavia 2,0

Itp.

Przy wymianie sinika na mocniejszy zaleca się dostosowanie również innych podzespołów głównie hamulców czy zawieszenia.

Skrzynia biegów musi pozostać oryginalna/seryjna.

E – samochody wyczynowe

Karoseria

Karoseria może zostać odelżona oraz wzmacniana.

Szyba przednia musi pozostać oryginalna/seryjna. Pozostałe szyby można zastąpić szybami z tworzywa sztucznego o grubości  minimum 1mm, u kierowcy 3mm. Szyby boczne wyposażone w okna odsuwane są dozwolone. Rozmiar szyb musi odpowiadać rozmiaru szyb oryginalnych.

Samochód powinien posiadać minimalnie dwa lusterka wsteczne.

Modyfikacje błotników z tworzywa sztucznego oraz stalowych są dozwolone. Oświetlenie przednie i tylne może być zastąpione jakimkolwiek innym materiałem. Seryjne elementy ochraniające silnik oraz elementy izolacyjne mogą być zdemontowane.

Elementy nośne karoserii muszą pozostać seryjne. Przednie i tylne podłużnice, wzmocnienia, słupki oraz szkielet dachu mogą być przerabiane jednak w stopniu nie zakłócającym pierwotny kształt fabryczny.

Wnętrze pojazdu

Wnętrze pojazdu może być dowolnie przerobione ale deska rozdzielcza nie może posiadać ostrych krawędzi. Wszelkie elementy tapicerki oraz elementy izolacyjne mogą zostać usunięte. Zamontowany powinien być minimalnie jeden fotel.

Klatka bezpieczeństwa musi być wykonana zgodnie z załącznikiem „J”. Fotele muszą być sportowe z również z utraconą homologacją wyposażone w minimalnie czteropunktowe pasy bezpieczeństwa. Urządzenia klimatyzacji oraz ogrzewania mogą zostać usunięte.

Dopuszcza się dowolne koło kierownicy.

Poduszki powietrzne, klakson czy mechanizmy opuszczania szyb mogą zostać usunięte.

Zaleca się boczne siatki bezpieczeństwa kierowcy i pilota.

Podwozie

Zawieszenie może być w dowolny sposób przerabiane od strony materiałowej oraz miejsc mocowania. Dopuszcza się wymianę mocować gumowych na mocowania stałe. Możliwy jest montaż dowolnych amortyzatorów i elementów sprężynujących również w miejscach innych jak fabryczne. Miejsce i sposób montażu stabilizatora jest dowolne, średnica również.

Felgi i opony

Opony i felgi są dowolne. Można stosować dystanse kół.  Zewnętrzna krawędź koła nie może wystawać więcej jak 20mm poza obrys karoserii.

Hamulce

Dozwolony jest dowolny układ hamulcowy z zachowaniem dwóch obwodów sterowanych jednym i tym samym pedałem. Hamulec ręczny nie jest obowiązkowy.

Sprzęgło

Dozwolony jest dowolny typ i rodzaj sprzęgła.

Silnik

Wymiana silnika z zachowaniem:

- silnik seryjny może zostać zastąpiony tylko silnikiem innym ale tej samej marki, tego samego producenta.

Przykład:

Skoda 1000 – 130Rapid

Favorit – 1.4 8v przy zachowaniu seryjnego układu zasilania

Felicja – 1,3  - Felicja 1,6

Octavia 1,6 – Octavia 2,0

Itp.

Przy wymianie sinika na mocniejszy zaleca się dostosowanie również innych podzespołów głównie hamulców czy zawieszenia.

Skrzynia biegów

Dozwolona jest skrzynia biegów z dowolnymi przełożeniami oraz z dowolnym typem sterowania.

Układ wydechowy

Dozwolony jest dowolny układ wydechowy jak i dowolne jego przeprowadzenie. Zastrzega się jednak aby końcówka układu nie wystawała więcej jak 5cm poza obrys karoserii oraz żeby wylot spalin odbywał się tylko na jego końcu.

H – auta historyczne

Wymagania jak dla samochodów wyczynowych

Auto historyczne to auto wyprodukowane przed 1986 rokiem.

Opracował dnia 01.01.2013        Martin Kucera